Regulamin serwisu

Regulamin serwisu
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: “Regulaminem”), określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123.) oraz warunki korzystania z internetowej platformy Salary Index.
 2. Salary Index jest platformą dedykowaną osobom poszukującym informacji na temat bieżących warunków  wynagradzania oraz aktualnie oferowanych przez pracodawców pakietów socjalnych (dalej jako: “Salary Index”).
 3. Regulamin jest dostępny na stronie https://salaryindex.pl/regulamin-serwisu/.
 • DEFINICJE
 1. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która wypełniła Formularz i wygenerowała Raport o swoim wynagrodzeniu.
 2. ADMINISTRATOR/USŁUGODAWCA – Fundacja Rising Human z siedzibą w Wysokiej przy ul. Chabrowej 4, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000825178, NIP: 8961592589, REGON: 3853913090000 .
 3. RAPORT – wygenerowane wskutek wypełnienia przez Użytkownika Formularza, zestawienie informacji na temat aktualnych trendów odnośnie zarobków i oferowanych świadczeń dodatkowych w branży Użytkownika.
 4. REGULAMIN – niniejszy Regulamin.
 • WARUNKI TECHNICZNE
 1. Korzystanie z Salary Index jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, wymagań technicznych w postaci:
 1. posiadania urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, łącznie z oprogramowaniem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu html, xhtml, pdf, cookies i z włączoną obsługą javascript;
 2. korzystania z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari; preferowaną i zalecaną przez Usługodawcę przeglądarką internetową jest Chrome,
 3. łącza internetowego o przepustowości co najmniej 512kbs.
 4. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Salary Index oraz zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości w jego działaniu, które zostały zgłoszone przez Użytkowników.
 • ZASADY KORZYSTANIA Z SALARY INDEX
 1. Korzystanie z Salary Index jest nieodpłatne.
 2. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług dostępnych na Salary Index, Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług 
 3. W celu uzyskania Raportu odnośnie zarobków, Użytkownik uzupełnia formularz dostępny pod adresem https://salaryindex.pl/benchmark-wynagrodzen/ o następujące dane:

  1) nazwa stanowiska;
  2)
  specjalizacja/branża;
  3)
  informacja o tym czy Użytkownik zarządza ludźmi;
  4) staż pracy;
  5)
  płeć;
  6)
  rok urodzenia;
  7)
  województwo;
  8)
  informacja o dodatkowych świadczeniach jakie otrzymuje Użytkownik;
  9)
  rodzaj zatrudnienia;
  10)
  wymiar czasu pracy;
  11)
  informacja o otrzymanej premii;
  12)
  wysokość zarobków;
  13)
  oczekiwania co do zarobków.

 • dalej jako: “Formularz”.
 1. Po wygenerowaniu Raportu Użytkownik ma możliwość pobrania Raportu w formacie pdf.
 2. W przypadku gdy Salary Index nie zawiera jeszcze danych w zakresie stanowiska Użytkownika, Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Użytkownika w drodze wiadomości e-mail niezwłocznie, gdy takie informacje uzyska. W tym celu Użytkownik wskazuje swój adres e-mail. 
 3. Podanie adresu e-mail o którym mowa w ustępie powyżej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Usługodawcę. 
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca. 
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników forum zostały określone w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://salaryindex.pl/polityka-prywatnosci/
 6. W ramach korzystania z Salary Index Użytkownik nie może:
  a.
  publikować nieautoryzowanych przez Administratora komunikatów, artykułów i innych form przekazu o charakterze komercyjnym,
  b.
  rozsyłać niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną (w szczególności w formie spamu),
  c.
  rozsyłać masowo anonimowej, nieoczekiwanej poczty (tzw. spam), niezależnie od jego treści,
  d.
  zbierać treści i dane Użytkowników oraz w innej formie uzyskiwać dostęp do Salary Index z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących),
  e.
  prowadzić nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych,
  f.
  przesyłać wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju,
  g.
  korzystać z Salary Index w sposób naruszający prawa i dobra osobiste (a w szczególności: dobra osobiste takie jak: wizerunek, godność, dobre imię) innych Użytkowników i Usługodawcy,
  h.
  wykonywać jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd Salary Index, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane były rzetelne, i poparte uprzednią analizą sytuacji na rynku. Jednocześnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika, które zostały podjęte na bazie informacji udostępnionych w ramach Salary Index.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Salary Index, usunięcia wszelkich danych Użytkownika oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Salary Index, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Salary Index, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Usługodawcy lub innych Użytkowników.
 4. Usługodawca nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników zgodnie z art. 14 i 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Salary Index wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, przeciążeniem bazy danych i serwera.
 6. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia ciągłego funkcjonowania Salary Index, jednak nie może zagwarantować jego nieprzerwanej dostępności. Usługodawca dochowa wszelkich starań, aby Salary Index był dostępny na poziomie nie niższym niż 90 % w skali roku.
 7. Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody powstałe z winy umyślnej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników na Salary Index, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Usługodawca w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność Użytkowników oraz prawdziwość i rzetelność podawanych przez nich informacji.
 9. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność w zakresie w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, m.in. za:
  a.
  wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkownika z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub z przepisami prawa,
  b.
  treści i formę materiałów, opinii udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem usług, naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  c.
  wszelkie szkody wyrządzone przez osoby trzecie, którym Użytkownicy wbrew zapisom Regulaminu udostępnili dane z Konta,
  d.
  niedostępność Salary Index z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet,
  e.
  przerwy w dostępie do Salary Index, w tym uniemożliwiające korzystanie z Salary Index, spowodowane koniecznością usunięcia awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  f.
  szkody poniesione przez Użytkowników, spowodowane zablokowaniem Konta albo dostępu do części lub całości usług wobec każdego Użytkownika, którego działania są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami, jak również, jeżeli działania te zagrażają lub naruszają interes Usługodawcy lub innych Użytkowników;
 10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną i na zasadach określonych w przepisach o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 • PRAWA AUTORSKIE
 1. Korzystanie z Salary Index na podstawie Regulaminu, nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkowników jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Salary Index. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej do Salary Index, w szczególności:
  a.
  kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Salary Index lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy,
  b.
  korzystanie z Salary Index w sposób niezgodny z Regulaminem,
  c.
  niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych, tekstowych i graficznych Salary Index lub zakłócanie działania w inny sposób.
  d.
  Poprzez korzystanie z Salary Index Użytkownik nie nabywa żadnych praw, ani też nie uzyskuje licencji do Salary Index.
  e.
  W ramach korzystania z Salary Index Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania oraz publikowania w żadnej formie m.in. zrzutów ekranu, wycinków, zdjęć, lub w innej formie wykorzystywać danych pochodzących z Salary Index.
 • BAZA DANYCH
 1. W ramach korzystania z Salary Index Użytkownik uzyskuje dostęp do Bazy Danych tj. zbioru danych (m.in. informacji, dokumentów) przekazanych Usługodawcy w trakcie dokonywania czynności określonych w dziale IV ust. 3.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo swobodnego dostępu i korzystania z Salary Index nieodpłatnie.
 3. Baza Danych Użytkowników, stanowi własność Usługodawcy i podlega ochronie na podstawie przepisów prawa polskiego: ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.
 • REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Salary Index, dokonaniem płatności, funkcjonowaniem itp. należy składać pisemnie na adres: ul. Chabrowa 4, 52-200 Wysoka.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, Usługodawca nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 • OCHRONA DANYCH
 1. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności.
 • ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług można również złożyć przy wykorzystaniu formularza https://salaryindex.pl/kontakt/.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w następujących przypadkach:
 1. naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego istotnych postanowień Regulaminu,
 2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 3. umieszczania w Serwisie lub w Koncie przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 4. wykorzystywania przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 5. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,
 6. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 7. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 • BLOG
 1. Usługodawca w ramach świadczenia usługi Salary Index prowadzi bloga zawierającego treści na temat aktualnych trendów oraz informacji o warunkach zatrudnienia i oczekiwaniach zarówno pracodawców, jak i pracowników (dalej jako: “Blog”).
 2. W ramach Bloga Usługodawca umożliwia prowadzenie dyskusji pod każdym artykułem przy użyciu aplikacji Disqus.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w przy użyciu Disqus. Wszelką odpowiedzialność za treści oraz sposób korzystania ponosi Disqus.
 4. Szczegółowe warunki odnośnie korzystania oraz polityka prywatności dostępne są pod adresem https://help.disqus.com/en/articles/1717102-terms-of-service, https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie;
  b.
  zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych)
  c.
  połączenie, podział albo przekształcenie Usługodawcy lub zmiana innych danych Usługodawcy.
 2. Zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności, nie stanowią zmiany Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, podając jednocześnie informację o zmianie do wiadomości Użytkowników w sposób przyjęty dla ogłoszenia Regulaminu.